Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2019-0003
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/pryako-dogovaryane
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Предмета на обществена поръчка включва: Предоставяне на услуги по извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателния режим на двата входа/изхода, единият представляващ централен вход, разположен североизточно на територията на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД и водещ до ул. „Д-р Любен Русев”, а другия второстепенен, разположен югозападно от територията на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД, като през него се достига до бул. „Г.М.Димитров” На двата входа/изхода се осъществява контролно-пропускателен режим с магнитни карти, като има разположени бариери, както и помещения за охраната, в които е разположена апаратурата по видео-наблюдението, командното табло за бариерите, СОТ и системите за достъп.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898749   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         01.03.2019 г.  01.03.2019 г. 
2   911740   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         15.05.2019 г.  15.05.2019 г. 
3   987646   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.07.2020 г.  15.07.2020 г.