Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg./
Процедура: Публично състезание
Описание: ОБЕКТ на настоящата поръчка е Изграждане на разделна канализация в кв.12,13,14,15,17,18,19,20,21,121 по регулационния план на гр.Смядово. Предвидено е изграждането на канализационната мрежа да се осъществи на два етапа- -І-виетап:кл.,кл.2_11,2_11а,2 _9_2,2_10,2_9_2_2,Гл.кол.ІІ -ІІ-риетап:кл.2_9_1_6 Процедурата цели отвеждането на битовите отпадни води и частично на дъждовни води до запълване максималния капацитет на тръбопроводите и за промиването им.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   898551   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         28.02.2019 г.  28.02.2019 г. 
2   898569   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         28.02.2019 г.  28.02.2019 г. 
3   916626   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         14.06.2019 г.  14.06.2019 г.