Информация за преписката

Възложител: Община Смядово
Номер: 00627-2019-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/
Процедура: Публично състезание
Описание: ОБЕКТ на настоящата поръчка е проектиране, рехабилитация и реконструкция на следните улични настилки на улици и части /участъци/ от тях: 1.ул."Преспа" /от кръстовището с ул."Преслав" до кръстовището с ул."Ген. Заимов"/гр.Смядово 2.ул."Начо Гайдов" /от кръстовището с ул."Цар Асен" до мост при ул."Сан Стефано"/ гр.Смядово 3.ул."Дебър" /от кръстовището с ул."Черноризец Храбър" до ул."З. Ж. Величков"/ гр.Смядово
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/03/2019 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   895901   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         20.02.2019 г.  20.02.2019 г. 
2   895905   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         20.02.2019 г.  20.02.2019 г. 
3   895969   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         21.02.2019 г.  21.02.2019 г. 
4   922420   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         16.07.2019 г.  16.07.2019 г. 
5   952258   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.01.2020 г.  03.01.2020 г.