Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" /ИА "ГИТ"/
Номер: 00516-2019-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=110
Процедура: Публично състезание
Описание: Предметът на настоящата поръчка е "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ИА „Главна инспекция по труда"".
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   894149   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         13.02.2019 г.  13.02.2019 г. 
2   894152   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         13.02.2019 г.  13.02.2019 г. 
3   910190   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         07.05.2019 г.  07.05.2019 г. 
4   1015157   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         23.06.2021 г.  23.06.2021 г.