Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Св. Пантелеймон" ЕООД - Пловдив
Номер: 01020-2018-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Описание: Доставка на природен газ от газорапределително дружество за сградата на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД с административен адрес: гр.Пловдив, бул."Никола Вапцаров" № 9 за период от 3 (три) години от датата на сключване на договора, но не по-рано от 01.01.2019 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   882120   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         06.12.2018 г.  06.12.2018 г.