Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2018-0018
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/37
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнителят извършва пробонабиране в 12 (дванадесет) последователни месеца на повърхностни води в 5 (пет) пункта, общо 60 (шестдесет) проби и изготвя протокол съдържащ информация за пункта, условия на пробовземане, количества от пробата, дата и др. Изпълнителят съхранява и транспортира пробите до лабораторията за изпитване по начин, който да запази тяхната идентичност и цялост на опаковката и в съответствие с изискванията на БДС ISO 5667-6:2002, БДС EN ISO 5667-3:2006 и БДС ISO 5667-14:2015 или еквивалентни.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   881998   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.12.2018 г.  10.12.2018 г. 
2   881999   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.12.2018 г.  10.12.2018 г. 
3   892774   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.02.2019 г.  07.02.2019 г.