Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2018-0010
Адрес на профила на купувача: https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 230 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2019 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   880304   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.11.2018 г.  28.11.2018 г. 
2   880305   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.11.2018 г.  28.11.2018 г. 
3   913997   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.05.2019 г.  03.06.2019 г. 
4   913999   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     30.05.2019 г.  03.06.2019 г. 
5   917831   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.06.2019 г.  24.06.2019 г. 
6   920527   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     05.07.2019 г.  08.07.2019 г. 
7   926321   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.08.2019 г.  08.08.2019 г. 
8   957976   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.02.2020 г.  04.02.2020 г. 
9   957977   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.02.2020 г.  04.02.2020 г. 
10   961098   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         20.02.2020 г.  20.02.2020 г. 
11   986584   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.07.2020 г.  03.07.2020 г. 
12   987648   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.07.2020 г.  15.07.2020 г. 
13   988910   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2020 г.  27.07.2020 г. 
14   988911   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         27.07.2020 г.  27.07.2020 г. 
15   989792   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         04.08.2020 г.  04.08.2020 г.