Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2018-0016
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/33
Процедура: Открита процедура
Описание: В обхвата на обществената поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на апаратура за контрол на въздух и доставка на резервни части“ се включват следните дейности: • Профилактика на апаратурата в автоматични измервателни станции /АИС/ за качеството на атмосферния въздух, Мобилни автоматични станции за изследване качеството на атмосферния въздух /МАС КАВ/, Мобилни автоматични станции за емисионен контрол/ МАС ЕК/, пробовземни устройства /ПУ/ и апаратура за емисионен контрол. • Отстраняване на възникнали повреди по заявка на операторите; • Доставка на резервни части за подмяна.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 03/01/2019 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   878819   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.11.2018 г.  19.11.2018 г. 
2   878822   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     16.11.2018 г.  19.11.2018 г. 
3   912269   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     17.05.2019 г.  20.05.2019 г. 
4   914683   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     03.06.2019 г.  06.06.2019 г.