Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2018-0005
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=266
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка чрез покупка на дизелово гориво за отопление със съдържание на S 0,001%, за срок от три години, за нуждите на Дружеството и при условията, подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера, представляващ „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на "Софийска стокова борса" АД. На основание чл. 79, ал. 4, вр. чл. 79, ал. 1, т. 7, вр. чл. 182 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   833011   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.03.2018 г.  02.03.2018 г. 
2   841128   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         05.04.2018 г.  05.04.2018 г. 
3   1011252   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         15.04.2021 г.  15.04.2021 г.