Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/
Номер: 00826-2018-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на поръчката включва извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов многосрезов компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване; Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части; Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД до място посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП "Св.Наум"ЕАД; Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР); лицензиране от АЯР
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/03/2018 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   831106   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.02.2018 г.  23.02.2018 г. 
2   831107   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     21.02.2018 г.  23.02.2018 г. 
3   861906   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2018 г.  13.08.2018 г. 
4   1004216   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         08.01.2021 г.  08.01.2021 г.