Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас
Номер: 00571-2018-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=259
Процедура: Пряко договаряне
Описание: Доставка чрез покупка на масла, греси и смазочни препарати за срок от три години за нуждите на Дружеството и при условията, подробно описани в поръчката-спецификация, която е възложена на брокера, представляващ „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас на "Българска стокова борса" АД. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   822893   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.01.2018 г.  05.01.2018 г. 
2   840278   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         02.04.2018 г.  02.04.2018 г. 
3   1010445   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         02.04.2021 г.  02.04.2021 г.