Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0044
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Пряко договаряне
Описание: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за Митническо бюро Търговище“

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   821599   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         22.12.2017 г.  22.12.2017 г. 
2   853665   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.06.2018 г.  26.06.2018 г. 
3   1044379   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.08.2023 г.  03.08.2023 г.