Информация за преписката

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Номер: 00740-2017-0004
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP
Процедура: Открита процедура
Описание: Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   799996   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     09.08.2017 г.  14.08.2017 г. 
2   799997   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.08.2017 г.  14.08.2017 г. 
3   924714   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     26.07.2019 г.  29.07.2019 г.