Информация за преписката

Възложител: Агенция "Митници"
Номер: 00334-2017-0021
Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е извършването на застраховка на специални моторни превозни средства, ползвани за превоз на мобилни и преместваеми рентгенови системи, на лицата/местата в тези моторни превозни средства и на рентгенови системи – преместваеми, мобилни и стационарни. Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Застраховка на специални моторни превозни средства, към които са интегрирани мобилни рентгенови системи и на лицата/местата в тези моторни превозни средства“ - Обособена позиция № 2: „Застраховка на рентгенови системи – преместваеми, мобилни и стационарни”;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/08/2017 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   795331   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         10.07.2017 г.  13.07.2017 г. 
2   795332   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     10.07.2017 г.  13.07.2017 г. 
3   808733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)     06.10.2017 г.  09.10.2017 г. 
4   1005587   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2021 г.  22.01.2021 г. 
5   1005588   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         22.01.2021 г.  22.01.2021 г.