Информация за преписката

Възложител: "Кюстендилска вода" ЕООД, гр.Кюстендил
Номер: 01752-2016-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.kyustendilskavoda.com
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20 KV. Начин на образуване на цената -в лева без ДДС за 1 МWh. Общо прогнозно количество - 1275 MWh за 1 обект- Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Кюстендил. Цената не включва цена за пренос през електропреносната мрежа, цена за достъп до електропреносната мрежа, цена за пренос през електроразпределителната мрежа,акциз итакса "задължения към обществото". Количеството е ориентировъчно и не е предмет на договора като количества, неустойки, фиксирани плащания и т. н .
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/11/2016 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   754745   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.10.2016 г.  25.10.2016 г. 
2   754749   Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         25.10.2016 г.  25.10.2016 г. 
3   769680   Обявление за възложена поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП)         27.01.2017 г.  27.01.2017 г. 
4   809403   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         11.10.2017 г.  11.10.2017 г. 
5   809458   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)         11.10.2017 г.  11.10.2017 г.