Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/80/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Извършване на текущи строително ремонтни работи в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово“,Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържатето, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3, буква „б” и „в”от ЗОП.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/02/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   642553   Решение         14.01.2015 г.  14.01.2015 г. 
2   642558   Обявление за обществена поръчка         14.01.2015 г.  14.01.2015 г. 
3   657898   Информация за сключен договор         30.03.2015 г.  30.03.2015 г. 
4   767831   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.01.2017 г.  18.01.2017 г.