Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0025
Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=622
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е с три обособени позиции, в зависимост от вида на изделията. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по факс. Доставките ще се осъществяват франко складовата база (помощно стопанство) на Възложителя в гр.Стара Загора в рамките до два работни дни след връчена заявка. Срокът на действие на договора – 12 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 19/01/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   637656   Решение         12.12.2014 г.  12.12.2014 г. 
2   637659   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         12.12.2014 г.  12.12.2014 г. 
3   642874   Решение         15.01.2015 г.  15.01.2015 г. 
4   655022   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         18.03.2015 г.  18.03.2015 г. 
5   658006   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         30.03.2015 г.  30.03.2015 г. 
6   725206   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         04.04.2016 г.  04.04.2016 г. 
7   731306   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.04.2016 г.  22.04.2016 г.