Информация за преписката

Възложител: Община Елена
Номер: 00619-2014-0014
Адрес на профила на купувача: http://zop.elena.bg/?p=171
Процедура: Договаряне
Описание: "Дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” по проект: „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, Схема № BG161PO001/3.2-02/2011/ „Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите” съгласно Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   631069   Решение         30.10.2014 г.  30.10.2014 г. 
2   634037   Информация за сключен договор         19.11.2014 г.  19.11.2014 г.