Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0019
Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=265
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К" ЕООД – гр. Стара Загора, по населени места, франко депо на Възложителя, както следва: гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Раднево, гр.Гълъбово и гр.Тополовград. Доставките ще се извършват с транспорт на Доставчика, като количествата по всяка доставка ще се уточняват в текущите заявки от Възложителя. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по факс. Срокът на доставката следва да бъде 2 работни дни, след получаване на писмената заявка . Начин на образуване на цената - в лева без ДДС. Доставка франко съответното депо на Възложителя. Цената включва абсолютно всички разходи на участника по доставката до съответното депо - добиване, натоварване, транспорт и разтоварване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/11/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   628670   Решение         15.10.2014 г.  15.10.2014 г. 
2   628675   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         15.10.2014 г.  15.10.2014 г. 
3   646794   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         05.02.2015 г.  05.02.2015 г. 
4   810555   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.10.2017 г.  18.10.2017 г.