Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0016
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686
Процедура: Открита процедура
Описание: Разработване на система за проследяване на образователните резултати на учениците, включени в целодневната организация на учебния процес, с цел оценяване приноса на целодневната организация за повишаване качеството на образованието.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 15/09/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   619200   Решение         13.08.2014 г.  13.08.2014 г. 
2   619203   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     13.08.2014 г.  13.08.2014 г. 
3   656749   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)       25.03.2015 г.  25.03.2015 г. 
4   702950   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.12.2015 г.  16.12.2015 г.