Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0015
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686
Процедура: Открита процедура
Описание: Основната цел на проект BG051РО001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд е да подпомогне развитието на практическите умения на студентите и да ги направи по-гъвкави на пазара на труда като многократно увеличи възможностите им да се реализират по специалността, по която придобиват висше образование. Проектът се реализира от Министерството на образованието и науката като конкретен бенефициент от създаден за целта екип за организация и управление и в партньорство с висшите училища в Република България.Осъществяването на одитния ангажимент има за цел да подпомогне Възложителя чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление по проекта. Той следва да включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Приложимите стандарти, по които следва да бъде извършен одита на проекта са Стандартите, издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от Международната федерация на счетоводителите. Към момента на откриване на процедурата проект BG051РО001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ е с продължителност до 31.10.2014 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   614169   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     04.07.2014 г.  04.07.2014 г. 
2   614171   Решение         04.07.2014 г.  04.07.2014 г. 
3   664810   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.04.2015 г.  04.05.2015 г. 
4   716362   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.02.2016 г.  26.02.2016 г.