Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0013
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686
Процедура: Открита процедура
Описание: Целта на Възложителя е да избере изпълнител за одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проект BG051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с приложимите норми и международните одиторски стандарти. Осъществяването на одитния ангажимент има за цел да подпомогне Възложителя чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление по проекта. Той следва да включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Услугите, включени в поръчката, трябва да бъдат извършени в съответствие с международно признатите одитни стандарти и добри практики и Закона за независимия финансов одит. Приложимите стандарти, по които следва да бъде извършен одита на проекта са Стандартите издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от Международната федерация на счетоводителите. Към момента на откриване на настоящата процедура проект BG051PO001-4.3.01 „Нов шанс за успех” е с продължителност до 30.06.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   614024   Решение         03.07.2014 г.  03.07.2014 г. 
2   614025   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.07.2014 г.  03.07.2014 г. 
3   690811   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     06.10.2015 г.  06.10.2015 г. 
4   716609   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.02.2016 г.  29.02.2016 г.