Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0003
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за осигуряване на техническа охрана със сигнално охранителна техника /СОТ/ на обектите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора на цялата територия на дейност на дружеството от лицензиран охранител. За целта следва във всички посочени обекти от Възложителя, в които няма закупена охранителна система, негова собственост, да бъде монтирана сигнално - охранителна система, собственост на изпълнителя, или да се използва наличната такава, за извършване на техническа охрана на обектите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загорa.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/03/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   581718   Решение         23.01.2014 г.  23.01.2014 г. 
2   581720   Обявление за поръчка - специални сектори (Директива 2004/17/ЕО)     23.01.2014 г.  23.01.2014 г. 
3   610495   Обявление за възложена поръчка -- специални сектори (ЕС)     24.06.2014 г.  24.06.2014 г. 
4   626706   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.10.2014 г.  01.10.2014 г.