Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/
Процедура: Открита процедура
Описание: Застраховане на застроени имоти - публична държавна собственост - сграден фонд на Министерството на образованието и науката, държавните училища и обслужващи звена към МОН на територията на цялата страна за срок от 36 (тридесет и шест) месеца за основни рискове - пожар и природни бедствия, земетресение и др. за 28-те области на страната.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/02/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   580813   Решение         17.01.2014 г.  17.01.2014 г. 
2   580815   Обявление за обществена поръчка         17.01.2014 г.  17.01.2014 г. 
3   583820   Решение         03.02.2014 г.  03.02.2014 г.