Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Стара Загора
Номер: 00397-2014-0002
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на инертни материали за нуждите на "В и К" ЕООД – гр. Стара Загора, по населени места, франко депо на Възложителя, както следва: гр.Стара Загора, гр.Казанлък, гр.Чирпан, гр.Раднево, гр.Гълъбово, гр.Тополовград. Доставките ще се извършват с транспорт на Доставчика, като количествата по всяка доставка ще се уточняват в текущите заявки от Възложителя. Срокът на доставката следва да бъде до 24 часа, след получаване на писмената заявка . Начин на образуване на цената - в лева без ДДС. Доставка франко съответното депо на Възложителя. Цената включва абсолютно всички разходи на участника по доставката до съответното депо - добиване, натоварване, транспорт и разтоварване.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/02/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   578656   Решение         09.01.2014 г.  09.01.2014 г. 
2   578663   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         09.01.2014 г.  09.01.2014 г. 
3   601878   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         30.04.2014 г.  30.04.2014 г. 
4   652806   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         09.03.2015 г.  09.03.2015 г.