Информация за преписката

Възложител: Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - /Старо наименование - Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/ - /Старо наименование - Национален институт за обучение на директори /НИОД/
Номер: 01473-2013-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.niod.bg/modules/news/index.php?storytopic=17
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка е за избор на изпълнител на дейност : „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“ по Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения и компетентности за решаване на образователните проблеми на малцинствените общности, чрез познаване на социалните и етнокултурните им специфики. Обучението предполага познаване на подходи за приобщаващо образование, прилагане на успешни етно-социални практики и технологии за осигуряване на достъпна приемаща среда, по-високо качество на образованието и повишаване на обхвата на учениците в задължителна училищна възраст. Обучението е насочено към педагогически специалисти от средищни и защитени училища където проблемите са проявени най-остро, но са актуални и за всички училища поради глобализацията и многообразието на съвременния свят. Това поражда необходимостта от обучение на представители от всяко училище. Ще бъде изработена 1 учебна програма и учебни материали за целевата група от 4 500 педагогически специалисти, представители на защитени, средищни и общообразователни училища.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/03/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   520079   Решение         24.01.2013 г.  24.01.2013 г. 
2   520091   Обявление за поръчка (ЕС)     24.01.2013 г.  24.01.2013 г. 
3   522134   Решение     05.02.2013 г.  05.02.2013 г. 
4   543909   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.06.2013 г.  03.06.2013 г. 
5   647911   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.02.2015 г.  11.02.2015 г.