Информация за преписката

Възложител: Община Враца
Номер: 00814-2012-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.vratza.bg/?category=18
Процедура: Договаряне
Описание: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти: 1. Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап I, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за строителство на строителни инженерни обекти, проектирани от възложителя (ФИДИК, Червена книга); 2. Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап ІI, съгласно изискванията на договорните условия на FIDIC за строителство на строителни инженерни обекти, проектирани от възложителя (ФИДИК, Червена книга), в рамките на Проект № 58111-65-256 „Интегриран проект за Водния цикъл на Град Враца” по Приоритетна ос 1 от Оперативна програма „Околна Среда”.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   509989   Решение         21.11.2012 г.  21.11.2012 г. 
2   512554   Информация за сключен договор         07.12.2012 г.  07.12.2012 г. 
3   712044   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.02.2016 г.  05.02.2016 г.