Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0022
Адрес на профила на купувача: http://mon.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на настоящата поръчка е: „Застраховка „Злополука” на ученици и студенти за времето на провеждане на техните практики” по схема/процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3.07 „Ученически и студентски практики”. Изпълнителят на поръчката по всяка от обособените позиции трябва да предоставя застрахователно покритие срещу събития, свързани с живота, здравето и телесната цялост на ученици и студенти, настъпили вследствие на злополука за времето на провеждане на ученическите и студентски практики в различни предприятия, фирми, организации и учреждения. Обектът на настоящата обществена поръчка е разделен в две самостоятелно обособени позиции: ПОЗИЦИЯ № 1: – „Застраховка „Злополука” на ученици за времето на провеждане на ученическите практики” по компонент BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”. В обхвата на обособена ПОЗИЦИЯ № 1 се включва сключване на застраховка „Злополука” на до 53 670 (петдесет и три хиляди шестстотин и седемдесет) ученици от професионални гимназии. ПОЗИЦИЯ № 2: - „Застраховка „Злополука” на студенти за времето на провеждане на студентски практики” по компонент BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”. В обхвата на обособена ПОЗИЦИЯ № 2 се включва сключване на застраховка„Злополука” на до 73 300 (седемдесет хиляди и триста) студента.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 13/09/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   495080   Решение         10.08.2012 г.  13.08.2012 г. 
2   495162   Обявление за поръчка (ЕС)     13.08.2012 г.  13.08.2012 г. 
3   516179   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.01.2013 г.  04.01.2013 г. 
4   698327   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.11.2015 г.  19.11.2015 г.