Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0020
Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.
Процедура: Открита процедура
Описание: „Аналитично и информационно осигуряване на апробирането на модела за инспектиране на образованието” включва за изпълнение дейности: 1. Анализиране и оценка на заложената система от критерии и индикатори за оценка на постигнатото качество на предлаганото образование в изготвения от работна група на МОМН проект на държавен образователен стандарт за инспектиране. 2. Анализиране и оценка на заложените в проекта за държавен образователен стандарт за инспектиране методология, методика и инструментариум при осъществяване на инспектирането. 3. Разработване на модел и изготвяне на оценъчни карти на стандартизирани формуляри за набиране на информация и за оценка на качеството на управление и качество на предлаганото образование. 4. Разработване на уеб базирана платформа и портфолио за училище. 5. Разработване на система от критерии и методология за избор на 15 РИО и общо 1000 детски градини и училища, в които ще се апробира моделът на инспектиране, за да се осигури представителност на апробацията. 6. Избор на РИО, детски градини и училища, в които ще се проведе апробирането на модела за инспектиране. 7. Изготвяне на система от индикатори и показатели и изготвяне на работни карти за оценка на апробираните процедури и документи за инспектиране . 8. Систематизиране на резултатите от проведената апробация. 9. Анализиране на резултатите от проведената апробация.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2012 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   492625   Решение         26.07.2012 г.  26.07.2012 г. 
2   492627   Обявление за поръчка (ЕС)     26.07.2012 г.  26.07.2012 г. 
3   518185   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     14.01.2013 г.  15.01.2013 г.