Информация за преписката

Възложител: Министерство на образованието и науката /МОН/
Номер: 00165-2012-0005
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Покупка на различни видове учебни пособия и материали съгласно техническите спецификации на обществената поръчка за подобряване образователната среда и организацията на учебния процес в звена от системата на народната просвета (средищни училища) на територията на Република България. Процедурата е организирана в три обособени позиции, според спецификата на необходимите доставки, а именно: Първа обособена позиция – доставка на учебни пособия за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета. Втора обособена позиция – доставка на учебни пособия с електронно съдържание за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета. Трета обособена позиция –доставка на учебни материали със спортна насоченост за подобряване на образователната среда във финансираните с бюджетни средства звена на системата на народната просвета.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 11/04/2012 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   471321   Решение         24.02.2012 г.  27.02.2012 г. 
2   471322   Обявление за поръчка (ЕС)     24.02.2012 г.  27.02.2012 г. 
3   476445   Решение         23.03.2012 г.  26.03.2012 г.