Заявление за регистриране на упълномощен потребител

в Регистъра на обществените поръчки

Внимание: Изпраща се при издаване на нов и при подновяване на електронен подпис!

1.Попълнете формата по-долу.
2.С бутона "Запази заявлението" запишете генерирания текстов файл "apa_request.txt".
3.С бутона "Изпрати заявлението", системата ще изпрати автоматично e-mail с попълненото завление
4.Ако упълномощеното лице НЕ е ръководителят на организационната единица, използвийте един от начините за изпращане на заявлението
- хартиеното копие на файла "apa_request.txt" с подпис на възложителя, печат изпратете на адрес: София 1000, ул. "Леге" 4, Агенция по обществени поръчки
- подписаният файл "apa_request.txt" с електронен подпис на възложителя изпратете чрез модул "Виртуално деловодство" на адрес https://e-doc.aop.bg/VDM.jsp или на e-mail адрес: e-rop@aop.bg.


От името на упълномощавам следното лице:
  Попълва се наименованието на възложителя (юридическото лице)  
    - да попълва информацията от одобрените и подписани от мен решения и други документи във връзка с обществени поръчки в утвърдените образци;
    - да ги подписва с електронен подпис и да ги изпраща до АОП само и единствено за целите на Регистъра на обществените поръчки.


За целта прилагам следната необходима информация:

Партида на възложителя:
  Попълва се партидата в РОП, ако е известна
БУЛСТАТ/ЕИК:
Адрес:Трите имена на упълномощеното лице:
  Попълват се имената на притежателя на електронния подпис.
Телефони (мобилен и стационарен) за връзка с упълномощеното лице:
E-mail за връзка с упълномощеното лице:
  Посочва се валиден e-mail адрес, на който да бъдат изпратени потребителското име и парола.

 

 

Сертификат на упълномощеното лице: Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!
  Зарежда се автоматично с данни от сертификата.

Дата на валидност на сертификата: Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!
  Зарежда се автоматично с данни от сертификата.

Издател: Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!
  Зарежда се автоматично с данни от сертификата.

 
  Ако имате надпис "Сертификатът липсва, заявлението е невалидно!", моля проверете:
- дали адресът, на който попълвате заявлението, започва с https:// (важна особеност тук е буквата "S" преди ://)
- дали четецът на електронния Ви подпис е включен към работната станция
- дали сте въвели правилно PIN кода, когато браузърът Ви го е поискал
При промяна на обстоятелствата, свързани с горепосочената информация, своевременно ще уведомя АОП.
 
Трите имена и длъжност:
  /Възложител/
  Попълват се имената и длъжността на ръководителя на организационната единица. Ако ръководителят е упълномощен със заповед, моля, изпратете копие.