Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-СВИЛЕНГРАД

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-10-134

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540027

BG422, ЮИДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВИЛЕНГРАД, УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 42, За: МИХАИЛ МИХАЙЛОВ, България 6500, СВИЛЕНГРАД, Тел.: 0379 71476, E-mail: dgs_svilengrad@abv.bg, Факс: 0379 71482

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgssvilengrad.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4350.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИЗРАБОТВАНЕ НА И ДОСТАВКА НА ФОРМУЛЯРИ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И ДРУГИ БЛАНКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮИДП ТП ДГС СВИЛЕНГРАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

03/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 04.06.2020 г. от 14:30 часа в административната сграда на ТП ДГС Свиленград, гр.Свиленград, ул.Цар Симеон Велики № 42. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/05/2020  (дд/мм/гггг)