Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-с.Старо Оряхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП 11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120080

BG331, ТП Държавно ловно стопанство Шерба при СИДП ДП Шумен, ул.Дунав №8, За: инж.Слави Златинов, България 9110, с.Старо Оряхово, Тел.: 05141 2358, E-mail: dls.sherba@dpshumen.bg, Факс: 05141 2358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlssherba.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://wp.me/p82oGs-dAh.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка , осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества работно облекло за нуждите на ТП „ДЛС Шерба“ за 2020 година, съгласно техническа спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)


Срок за получаване на офертите

11/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 12.05.2020г. от 15.00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8. Удължаването на срока за подаване на оферти се налага на основание § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП и Методическо указание №7/22.04.2020г на Агенцията по обществени поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/04/2020  (дд/мм/гггг)