Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

524

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД - гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Петя Попова - Специалист обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

17748.71 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на стопански консуматив за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ включени в списъка по чл.12 от ЗОП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39831000, 39831300, 39510000, 33760000, 18141000, 39224000, 39224340, 18930000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Почистващи препарати за подове
Текстилни изделия за домакинството
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Работни ръкавици
Метли и четки и различни видове други изделия
Кошчета за боклук
Сакове и торбички


Срок за получаване на офертите

07/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 07.05.2020 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 06.06.2020 г Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 08.05.2020 г 10:00 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето. Профил на куповача: http://zop.mbalgabrovo.com/offer/28/

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2020  (дд/мм/гггг)