Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

33/09.04.2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000085463

BG331, Регионална библиотека 'Пенчо Славейков' Варна, бул. Сливница 34, За: Мариана Гинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 659198, E-mail: office@libvar.bg, Факс: 052 659132

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.libvar.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://prf.blog.libvar.bg/category/oferti-obyava/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на библиотечни книги, нотни, графични, картографски издания и стандарти през 2020-2021 г. за нуждите на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" гр. Варна

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22113000

Описание:

Библиотечни книги


Срок за получаване на офертите

28/04/2020 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заседание на Комисията за разглеждане на постъпилите документи ще се проведе на 29.04.2020 г. в 11:00 ч. в Регионална библиотека "Пенчо Славейков", ет. 1, Информационен център, гр. Варна, бул. Сливница 34

Дата на изпращане на настоящата информация

09/04/2020  (дд/мм/гггг)