Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-33-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 812115210

BG341, Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас, кв. Победа, ул. Генерал Владимир Вазов №3, За: Георги Мръчков, България 8000, Бургас, Тел.: 056 871447; 0359 884163124, E-mail: gmrachkov@vik-burgas.com, Факс: 056 842979

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-burgas.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik-burgas.com/procurements?idproc=428.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на кисело мляко за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15500000, 15551000

Описание:

Млечни продукти
Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти


Срок за получаване на офертите

13/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП и ще се извърши на 14.04.2020 г. – 14,00 часа в зала №305, гр. Бургас, кв. „Победа”, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3, ет. 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/04/2020  (дд/мм/гггг)