Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, БДЖ - Товарни превози ЕООД, ул.Иван Вазав 3, За: Мартина Георгиева – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие и инж. Евелина Аспарухова– отдел „Ремонт на товарни вагони”, по техническата част., България 1080, София, Тел.: 0889 400707; 0889 001787, E-mail: mgeorgieva@bdzcargo.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/abonamentno-poddurjane-na-11-broia-strugove-vuv-vagonoremontnite-cehove-i-lokomotivnite-depa-na.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Абонаментно поддържане на 11 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

14/04/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188,ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на 11 броя стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД за едногодишен период” , с 5 (пет) календарни дни , считано от изтичането на определения в информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка с ID 9097685 краен срок на получаване на офертите - 08.04.2020 г., 16:45 ч., тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискуемите по закон три оферти. След изтичане на срока, посочен в раздел III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой. Дата и час на отваряне на офертите: 15.04.2020 г. от 10:00 часа. Място на отваряне на офертите: административна сграда на Централно управление на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, ул."Иван Вазов" № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/04/2020  (дд/мм/гггг)