Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0400-203

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000970457

BG343, Община Тунджа, пл. Освобождение №1, За: Галина Иванова - Директор на Дирекция Обществени поръчки, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 684305, E-mail: contracts@tundzha.net, Факс: 046 661574

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tundzha.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://87.126.141.18:8080/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=1ICqEezXOmQ%3d.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

29583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществената поръчка е доставка чрез закупуване на 1 брой високопроходим автомобил 4х4 за нуждите на Община „Тунджа“. Автомобилът, предмет на доставка следва да е пътнически автомобил с 4+1 места. Автомобилът следва да е с технически параметри минимум посочените в техническите спецификации.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост


Срок за получаване на офертите

24/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност на поръчката е 29583.33 /двадесет и девет хиляди петстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/ лева без включен ДДС. Срок за изпълнение - срокът за доставката е до 60 /шестдесет/ дни от сключване на договора. * Отварянето на офертите ще се извърши на 27.04.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община "Тунджа", пл. "Освобождение" № 1, гр.Ямбол. Отварянето на офертите съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП се извършва на публично заседание на което могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2020  (дд/мм/гггг)