Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9097445

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121747864

BG411, Комисия за регулиране на съобщенията, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6, За: Златка Асенова, България 1000, София, Тел.: 02 9492722, E-mail: zasenova@crc.bg, Факс: 02 9870695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.crc.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://crc.bg/bg/rubriki/605/2020-g.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извънгаранционна поддръжка на информационна система „Лицензиране и регистри” и портал за електронни административни услуги на КРС”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72250000

Описание:

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ


Срок за получаване на офертите

14/04/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката са подробно описани в обявата, публикувана на Профила на купувача на КРС. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 15.04.2020 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2020  (дд/мм/гггг)