Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СОО-01-04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 828050351

BG325, Водоснабдяване и канализация ООД, ул. Баба Тонка 19, За: Пл. Ганчева - организатор ЗОП, Кр. Коев - юрисконсулт, България 7500, Силистра, Тел.: 086 820559, E-mail: vikss@vik-silistra.com, Факс: 086 820558

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://vik-silistra.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://vik-silistra.com/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“ Обособена позиция №2: „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“ Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 269 000 (двеста шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция №1: прогнозната стойност на обособената позиция е 239 000 (двеста тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция №2: прогнозната стойност на обособената позиция е 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС. „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“ и „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“ са за различни обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ООД Силистра, съобразно нуждите на дружеството за срока на договорите, съобразно заявки, в рамките на прогнозната стойност за всяка обособена позиция. Дружеството заявява изпълнение, като конкретизира параметрите за всеки обект, според нуждите си, без задължение да заяви изпълнение за пълния размер на прогнозната стойност за всяка обособена позиция. Възложителят не поставя изискване за гаранция. Изискването се отнася и за двете обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации


Срок за получаване на офертите

22/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията е достъпна на профила на купувача на адрес: http://vik-silistra.com/bezizkopno_2020/ Отварянето на офертите ще се състои на 24.04.2020г. от 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: гр. Силистра, ул. „Баба Тонка” 19, ет.2, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него може да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2020  (дд/мм/гггг)