Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-01-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201553

BG414, Районна здравноосигурителна каса - Перник, пл. Кракра № 2, За: Д-р Йорданка Александрова Костадинова, България 2300, Перник, Тел.: 076 649210, E-mail: pernik@nhif.bg, Факс: 076 601646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2155.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2083 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК-Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31500000, 31340000, 31300000, 44411000, 44521000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Аксесоари с изолация за кабели
Изолирани жици и кабели
Санитарни изделия
Различни катинари и брави


Срок за получаване на офертите

13/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, първоначалният срок за получаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 13.04.2020г. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.04.2020г. от 10:00 ч. в сградата на РЗОК-Перник, гр. Перник, пл. "Кракра" № 2, ет. 6, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2020  (дд/мм/гггг)