Версия за печат

BG-с.Острово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050193

BG324, Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар” Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, м.Воден, За: Антоанета Тонева, България 7326, с.Острово, Тел.: 088 5961039, E-mail: voden@scdp.bg, Факс: 084 898875

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ЗДоставка на строителни материали за нуждите на ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, съгласно техническа спецификация

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Срок за получаване на офертите

14/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп по електронен път до документацията - Обявата и приложенията към нея е осигурен на интернет страницата на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово, на интернет адрес:https://www.scdp.bg/procedures/ Постъпилите оферти ще се отворят на 15.04.2020 г. от 09,00 часа в административната сграда на териториалното поделение.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/03/2020  (дд/мм/гггг)