Версия за печат

BG-Тервел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: инж.Георги Димитров Ботев-директор, Димитър Жеков- р-л счетоводен отдел, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dgs.tervel@dpshumen.bg, Факс: 05751 2024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlstervel.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlstervel.sidp.bg/zop-2020-11/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на масла, консумативи и резервни части за БМТ, храсторези, кастрачка за клони и косачка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16820000

Описание:

Части за машини, използвани в горското стопанство


Срок за получаване на офертите

09/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 14.00ч. на 10.04.2020г. на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Срок на договора - до изчерпване на одобреният финансов ресурс, или сключване на нов договор за същата поръчка през същата или следващата година, което настъпи по-рано Срок за изпълнение на заявка - до 5 дни от заявяване на доставката. Максимален финансов ресурс - 5000,00 без ДДС за целия срок на договора, и съгласно изискванията към изпълнението на поръчката. Място на подаване на офертите - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 в срок до края на работното време, а в случай на удължаване на срока за подаване на оферти в предвидените от закона случаи- до края на работното време на деня посочен в кратката информация за удължаване на срока за подаване на оферти. Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или предложените единични цени на частите надвишават максималните единични цени посочени в техническата спецификация. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в обявата списъка на изискуемите и представените документи, приложен към документацията за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/03/2020  (дд/мм/гггг)