Версия за печат

BG-с. Петлешково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1203-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000840410

BG332, Добруджански земеделски институт, с. Петлешково, общ. Г.Тошево, обл. Добрич, За: доц. д-р инж. Илия Илиев, България 9521, с. Петлешково, Тел.: 058 603125, E-mail: office@dai-gt.org, Факс: 058 603183

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dai-gt.org/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dai-gt-378/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

38000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Услуги по производство на базови и хибридни семена от слънчоглед, за нуждите на Добруджански Земеделски Институт – гр. Ген. Тошево, по обособени позиции” с обща максимална прогнозна стойност 38 000 (тридесет и осем хиляди) лева без ДДС Обществената поръчка е разделена на 4 (четири) обособени позиции: 1.Обособена позиция (ОП) № 1: „Производство на 2 000 кг. семена от слънчоглед, хибрид 3607А х 1251R”, с максимална прогнозна стойност 16 000 (шестнадесет хиляди) лева, без ДДС; 2. Обособена позиция (ОП) № 2: „Производство на 1 000 кг. семена от слънчоглед, хибрид “ДАЛЕНА CLP”, с максимална прогнозна стойност 8 000 (осем хиляди) лева, без ДДС; 3. Обособена позиция (ОП) № 3: „Производство на 1 000 кг. семена от слънчоглед, хибрид “Енигма CLP”, с максимална прогнозна стойност 8 000 (осем хиляди) лева, без ДДС; 4. Обособена позиция (ОП) № 4: „Производство на 200 кг. базови семена от слънчоглед, линия 1111 А”, с максимална прогнозна стойност 6 000 (шест хиляди) лева, без ДДС. Подробна информация за минималните изисквания на възложителя към услугата са изложени в приложени файлове към обявата - Техническа спецификация № № 1, 2, 3, 4.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77110000, 03111300

Описание:

Растениевъдни услуги
Семена от слънчоглед


Срок за получаване на офертите

06/04/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Прогнозната стойност на поръчката, респективно на всяка една отделна обособена позиция се явява максимална възможна стойност за офериране от участниците. Участник, предложил цена по-висока от максимално определената за съответната обособена позиция ще бъде отстранен от участие по съответната обособена позиция. Участниците в настоящата обществена поръчка заявяват своето участие с подаване на оферта. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно, към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта за една, за няколко или за всички обособени позиции. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: наименованието участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес; наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите. Документите, свързани с участието в обществената поръчка, се подават от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя: до „Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево”, с. Петлешково 9521, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич. Датата, часа и мястото на отваряне на получените оферти са посочени в Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Възложителят не изисква от определените за изпълнители участници по обособени позиции, да предоставят гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора. Участниците получават неограничен, безплатен и пряк достъп до обявата, на адрес: http://sop.bg/dai-gt-378/ , раздел „Профил на купувача след 15.04.2016 г.”. Участниците могат да отправят до възложителя писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, до 3 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти. Възложителят задължително ще даде разяснения като ги публикува в профила си, най-късно в първия работен ден, след постъпване на искане за разяснение като не посочва лицето, направило запитването.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/03/2020  (дд/мм/гггг)