Версия за печат

BG-Попово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1-1130

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120095

BG334, Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlschernilom.sidp.bg/bmt20/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,,Периодична доставка чрез покупка на масла, консумативи и резервни части за бензономоторни триони (БМТ), храсторези и друга техника от този род за нуждите на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово за 2020 година ''

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16000000, 16800000

Описание:

Селскостопански машини
Части за машини, използвани в селското и горското стопанство


Срок за получаване на офертите

31/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП със Съобщение с изх. № 1233/25.03.2020г. на Възложителя в "Профила на купувача" е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация.Отварянето на получените оферти ще се извърши на 01.04.2020г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом'' с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" №68. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/03/2020  (дд/мм/гггг)