Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-03-2020-bdquoIzvarshvane-na-stroitelno-ndash-montazhni-raboti-za-nuzhdite-na-ViK-EOOD-Plovdivr-za-stroezh-Zahranvasht-kabel-20-kV.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

185000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за строеж: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” в УПИ XII и XVII – ел. подстанция по плана на ИИЗ III-та част до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив в УПИ 003011, местност „Бей кър”, землище на гр. Пловдив.” Строително – монтажните работи се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора. Максималният срок за изпълнение на дейностите по настоящата обява е до 18 (осемнадесет) месеца след подписване на договор и възлагане чрез изрично възлагателно писмо от страна на Възложителя. Участниците следва да имат предвид, че доставката на материалите и дейностите по възстановяване на тротоарната и асфалтовата настилка са ангажимент на Възложителя. При оферирането на предложението си участниците следва да се съобразят с приложение към Образец 2, в което изрично са посочени позициите и работите, които следва да се оферират. В същото не са включени позициите, ангажимент на Възложителя. В досието на поръчката в Профил на купувача е предоставена проектна документация с приложена количествена сметка. Прогнозната стойност е ориентировъчна. Възложителят ще заплаща възложените строително-монтажни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените работи (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

30/03/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 307/308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на посочената в обявата дата и час. При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Обяви", в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/03/2020  (дд/мм/гггг)