Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

520

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския № 1, За: Петя Попова - Специалист Обществени поръчки, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800638, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalgabrovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

31416.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 и ул. ”Брянска” №1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50750000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на асансьори


Срок за получаване на офертите

02/04/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срок за получаване на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 02.04.2020 г. Час: (чч:мм) 16:30 часа Срок на валидност на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 02.05.2020г.. Час: (чч:мм) 16:30 часа Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 03.04.2020г. 10:30 часа Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в които се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2020  (дд/мм/гггг)