Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-00-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0000568141424

BG341, Общинско предприятие Общински имоти, гр. Бургас ул. Шейново № 24, ет. 1, стая № 6, За: инж. Тина Писарова, България 8000, Бургас, Тел.: 056-840801, E-mail: obshtinski_imoti_bs@abv.bg, Факс: 056-840801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://imoti.burgas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://imoti.burgas.bg/bg/news/view/2/24.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 14 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

30/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/03/2020  (дд/мм/гггг)