Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 813154554

BG331, “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III – ВАРНА” ЕООД, жк.”Вл. Варненчик”, бул.”Константин и Фружин”, За: Славка Пешева, България 9023, Варна, Тел.: 052 510322, E-mail: dkc3@abv.bg, Факс: 052 510282

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dkc3.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.dkc3.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на лабораторни реактиви и химикали за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – Варна” ЕООД по обособени позиции”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

03/04/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част към обявата са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес www.dkc3.com.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/03/2020  (дд/мм/гггг)