Версия за печат

BG-с.Ново Паничарево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-09-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540275

BG341, Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево, ул.Девети май №43, За: Катя Димитрова -юрист, България 8152, с.Ново Паничарево, Тел.: 0889 815798, E-mail: dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/4090.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/site-min/procedures/form/4090.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за срок от 12 месеца“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90900000

Описание:

Услуги по почистване и хигиенизиране


Срок за получаване на офертите

27/03/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 12, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 от ЗОП поръчката е предназначена за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като части от предмета на поръчката попадат в списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник (CPV), предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, приет с решение на Министерски съвет №591 от 18.07.2016 г. При възлагане на обществените поръчки по чл. 12, ал. 1 от ЗОП могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка. Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществена поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основание чл. 12, ал. 7 от ЗОП, оферти могат да подават и други заинтересовани лица, освен тези, за които обособената позиция е запазена, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или от стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2020  (дд/мм/гггг)